Close
Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności w gospodarce odpadami

Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności w gospodarce odpadami

Nowelizacja ustawy o odpadach  dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U.2018.1592) oraz niektórych innych ustaw zobowiązuje podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy. Dla celów formalnych ustawa weszła w życie w dniu 5 września 2018 r.

Nowelizacja ustawy wprowadziła szereg nowości. Do art. 42 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.21) dodano między innymi ust. 3a i 3b zobowiązujący do dołączenia do wniosku o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności

Jak odróżnić zaświadczenie od oświadczenia? Zaświadczenia o niekaralności wydaje Krajowy Rejestr Karny (KRK). Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty wydania. Z kolei oświadczenie o niekaralności nie jest wydawane na podstawie danych z rejestru, lecz jest oświadczeniem wiedzy ze strony osoby je podpisującej.

Art. 42.

3a. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się:

1) zaświadczenie o niekaralności:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077);

2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

W celu uzyskania zaświadczenia o niekaralności można udać się osobiście do jednego z punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego, Biura Informacyjnego KRK lub złożyć wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK drogą elektroniczną należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany ePUAP.

Jeżeli to mamy, to pierwszą czynnością po wejściu na portal e-Platforma MS Krajowy Rejestr Karny jest dokonanie rejestracji konta. Naciskamy zielony przycisk Rejestracja, następnie wypełniamy formularz i zatwierdzamy.

Po wykonaniu tych czynności użytkownik otrzymuje mail zawierający link aktywacyjny. Po aktywacji konta możemy się zalogować do platformy i rozpocząć formułowanie zapytania wybierając z górnego menu opcję udzielenia informacji o osobie lub podmiocie, gdyż dla wymienionych funkcjonuje osobny wzór formularza.

Wypełniamy poszczególne pola, przy czym gdy występujemy o zaświadczenie dla osoby to w polu 13 wpisujemy:

natomiast gdy występujemy o zaświadczenie dla podmiotu to w polu 5 wpisujemy:

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez system e-KRK pobiera się opłatę w wysokości 20 zł, tak za informację o osobie jak i  za informacje o podmiocie zbiorowym. Opłaty za uzyskanie zaświadczeń drogą elektroniczną dokonuje się wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych w systemie e-KRK. W przypadku wybrania innej formy uzyskania zaświadczenia koszt wynosi 30 zł.

Po wygenerowaniu zaświadczenia jesteśmy o tym fakcie powiadamiani pocztą elektroniczną.  Należy zalogować się ponownie do naszego konta na portalu e-Platforma MS Krajowy Rejestr Karny i z menu Odpowiedzi pobrać stosowane zaświadczenie.

Art. 42 ust. 3a cd

3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

4) oświadczenie, że w stosunku do:
a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
– w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

3b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3a pkt 3–5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Pewnego zastanowienia wymaga jednakże złożenie oświadczenia dla punktu 5). Jeżeli bowiem wczytamy się w jego treść jeszcze raz:

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

to należałoby przyjąć, że chodzi o osobę, która nie jest lub nie była, zgodnie z przytoczonym zapisem wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu w innym przedsiębiorstwie, dla którego w ostatnich 10 latach nie:

  • wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia
  • wymierzono administracyjnej kary pieniężnej.

Czy nie prościej byłoby oświadczyć, że:

…… nie jest lub nie był …., w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję …….

Jak widać oświadczenie to wymaga zgrabnego ułożenia, tym bardziej, że zgodnie z art. 46 ust 1a ustawy o odpadach właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy, gdy zgodnie z ust 1b wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna.

Polecam zapoznać się art. 46, z uwagi na wyszczególnienie zdarzeń, kiedy właściwy organ odmawia wydania zezwolenia.

Aktualizacja

Przy okazji nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonuje się zmiany w art 42 ust 3a punkty 3-5. Obecna forma brzmi następująco:

„3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

4) oświadczenie, że w stosunku do:
a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
– w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł – za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.”,

Unika się wskazanego wcześniej błędu z podwójnym zaprzeczeniem.

Dodatkowe materiały

dr hab. inż., prof. PCz (Politechniki Częstochowskiej); zainteresowania: gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia, analiza danych (hobbystycznie)

5 thoughts on “Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności w gospodarce odpadami

  1. Witam, a co z przedsiębiorcami wpisanymi w CEIDG? staram się o pozwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R10 i skladam wniosek. Czy muszę dołączyć oświadczenie lub zaświadczenie o własnej niekaralności (firma 1 os.). Pozdrawiam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.