Close

Oferta

Prowadzenie praktycznie każdej działalności ma wpływ na środowisko, a wymagania jakie stawia prawo w tym zakresie jest szczególnie rozbudowane. Z kolei nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, czy nieznajomość ich nie zwalnia z odpowiedzialności. W wielu przypadkach może to się skończyć jedynie karami finansowymi, w innych niestety nawet zaprzestaniem działalności. Stąd warto zidentyfikować obowiązki dla przedsiębiorstwa, które wprost wynikają z przepisów środowiskowych. W tym mogę pomóc, a w szczególności:

  • przygotować audyt w zakresie gospodarki odpadami, dobór logistyki, sposób magazynowania i zagospodarowania odpadów,
  • pomóc przy właściwej klasyfikacji odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych,
  • zapewnić prawidłowo przygotowaną dokumentację transportu towarów niebezpiecznych ADR,
  • przygotować do prowadzenia niezbędnej dokumentacji w gospodarce odpadami (Karty Przekazania Odpadów KPO, Karty Ewidencji Odpadów KEO, Dokumenty Potwierdzające Recykling DPR, Dokumenty Potwierdzające Odzysk DPO),
  • sporządzić raporty środowiskowe (sprawozdanie ADR, raport KOBIZE, raport odpadowy do Urzędu Marszałkowskiego UM, raport z opłat za korzystanie ze środowiska),
  • przygotować wnioski o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  • na bieżąco informować, o zmianach w prawie dotyczącym aspektów środowiskowych,
  • udzielić konsultacji środowiskowych,
  • przeprowadzić szkolenia i kursy z zakresu gospodarki odpadami oraz transportu towarów niebezpiecznych (szkolenia ogólne i specjalistyczne).