Close

Oferta środowiskowa

Prowadzenie praktycznie każdej działalności gospodarczej ma wpływ na środowisko, a wymagania jakie stawia prawo w tym zakresie jest szczególnie rozbudowane.

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, czy ich nieznajomość nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności. Niestety, zaniechania w tym względzie mogą się w wielu przypadkach skończyć administracyjnymi karami pieniężnymi, a nawet, w niektórych przypadkach, koniecznością zaprzestania prowadzonej działalności.

Stąd warto zidentyfikować obowiązki środowiskowe przedsiębiorstwa, które wynikają z przepisów środowiskowych. Dotyczy to między innymi różnych sprawozdań środowiskowych (sprawozdanie z ADR, raport do KOBIZE, sprawozdanie BDO, raport z opłat za korzystanie ze środowiska), które należy zlożyć w stosowanych terminach w określonych instytucjach jak i właściwych pozwoleń środowiskowych. W tym mogę pomóc, i chętnie to zrobię.

Oferta szczegółowa

W szczególności:

 • przygotować audyt w zakresie gospodarki odpadami, dobór logistyki, sposób magazynowania i zagospodarowania odpadów,
 • pomóc przy właściwej klasyfikacji odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych,
 • zapewnić prawidłowo przygotowaną dokumentację transportu towarów niebezpiecznych ADR,
 • przygotować do prowadzenia niezbędnej dokumentacji w gospodarce odpadami (system BDO , Karty Przekazania Odpadów KPO, Karty Ewidencji Odpadów KEO, Dokumenty Potwierdzające Recykling DPR, Dokumenty Potwierdzające Odzysk DPO),
 • sporządzić raporty środowiskowe (sprawozdanie z ADR, raport do KOBIZE, sprawozdanie BDO, raport z opłat za korzystanie ze środowiska),
 • przygotować wnioski o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • na bieżąco informować, o zmianach w prawie dotyczącym aspektów środowiskowych,
 • udzielić konsultacji środowiskowych,
 • przeprowadzić szkolenia i kursy z zakresu gospodarki odpadami oraz transportu towarów niebezpiecznych (szkolenia ogólne i specjalistyczne).

Doradztwo ADR

W zakresie wspomnianego ADR może to zrobić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, czyli trzeba być tzw. doradcą. Aktualna lista doradców podawana przez Transportowy Dozór Techniczny podawana jest tutaj.

Zgodnie z przepisami Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. oraz umową europejską ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych lub związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, ma obowiązek wyznaczenia na swój koszt jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych – Doradca ADR, DGSA.

Usługi Doradcy świadczę w systemie:

 • stałej umowy doradczej,
 • jednorazowej pomocy doradczej.