Close
Gminę czeka (odpadowa) zmiana

Gminę czeka (odpadowa) zmiana

To bodajże druga, po roku 2011, zakrojona na tak szeroką skalę nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Warto zatem zapoznać się z nią już dziś, gdyż nie będzie wprowadzone żadne vacatio legis. Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w dzienniku, a ponieważ jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie zakładać można, że zacznie obowiązywać już na przełomie lipca/sierpnia br.

Cele nowelizacji

W założeniu nowelizacja ma wyeliminować problemy, z którymi borykają się samorządy. Do nich zalicza się przede wszystkim niski poziom selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także ograniczony nadzór ze strony gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi

Zmiany, zmiany, zmiany

Jest ich wiele. Dlatego ograniczę się do najważniejszych z punktu widzenia mieszkańca gminy, w której mieszkam. To znaczy takiej gminy, gdzie nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, gmina nie posiada własnej spółki komunalnej zajmującej się gospodarowaniem odpadami, a odbiór odpadów odbywa się w wyniku ogłoszenia przetargu. Oczywiście radni oraz UG powinni się zapoznać, ze wszystkimi zmianami.

Zacznę od punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Nie tak dawno we wpisie przedstawiłem katastrofalny wręcz obraz wręczyckiego PSZOK-a. Na szczęście trochę się poprawiło, ale do przysłowiowego minimum jeszcze bardzo wiele brakuje.

Obowiązkiem gminy jest utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie odpady są zbierane SELEKTYWNIE. To oznacza, że infrastruktura musi być dopasowana do rodzajów odpadów, które tam mogą być przez mieszkańców dostarczone w sposób selektywny. A ta lista zostaje obecnie ustawowo rozszerzona (pogrubioną czcionką nowe frakcje odpadów)

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i innych odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady tekstyliów i odzieży.

Dopuszcza się wprowadzenie ograniczenia ilości przyjmowanych zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach działań informacyjnych i edukacyjnych gminy, na stronie internetowej powinny znajdować się zapisy dotyczące dni i godzin otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Co więcej informacja o PSZOK ma również wskazywać na rodzaje odpadów, które przyjmuje dany punkt.

Nowością jest utworzenie punktu napraw. Nie jest to jednak obligatoryjne działanie, ale utworzenie takiego punktu wydaje się mieć racjonalne podłoże. Wydłużenie użytkowania poszczególnych produktów ograniczy ilości odpadów. Także warto dokonać takiej analizy przed podjęciem decyzji.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Zmianie będzie ulegał Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie (obecny do wglądu), a zatem Radni będą mogli się wykazać. Pole do popisu będzie dość szerokie:

Rada gminy będzie mogła:

– wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione wyżej (np. popiół) oraz określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów,

– postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne,

– określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące

– określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do nowych przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia ich w życie.

Ceny, ceny, ceny

W ostatnim okresie ceny za odbiór odpadów znacznie wzrosły (patrz ceny w powiecie kłobuckim). Nowelizacja zobowiązuje Radę gminy do podjęcia uchwały zwalniającej w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Radni będą musieli określić jaka to będzie procentowo obniżka.

Jednak jeżeli okaże się, że mieszkaniec nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym korzystając ze zwolnienia to wówczas wójt, stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna.

Proszę zatem odpowiednio wcześniej przygotować pracowników UG jak mają kontrolować kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

Dalej, gminy będą musiały dokonać zmian w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty gdyż nowelizujące zapisy ustawy określają wprost, że gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny to stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi jej dwukrotność, czyli płacić będziemy dwa razy tyle co za odpady selektywnie zbierane.

Dla jasności środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Ważne dla rolników

Rada gminy, w drodze stosownej uchwały, może postanowić o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli nasz PSZOK w Grodzisku odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych np. odpadów folii, sznurka czy opon. W uchwale określone zostaną rodzaje odpadów z działalności rolniczej oraz będzie można określić maksymalną masę odpadów lub ilość sztuk odpadów przyjmowanych z gospodarstwa rolnego.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców powiatu kłobuckiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie powiat-klobucki-odpady-2017.png

Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu roku przez przeciętnego mieszkańca powiatu kłobuckiego wynosi 271,4 kg. Z kolei przyglądając się poszczególnym gminom widzimy, że największym wytwórcą odpadów komunalnych w powiecie kłobuckim są mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka.

Średnia ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańca w gminie Wręczyca Wielka wynosi 355 kg, tj. o blisko 40 kg na rok i mieszkańca więcej niż w gminie Kłobuck, i o 44 kg więcej niż średnia krajowa. Najmniejszą ilością odpadów generują mieszkańcy Miedźna.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rplot05.png

Ceny odbioru odpadów komunalnych w powiecie kłobuckim

Gminaselektywnie
zbierane
zmieszane
odpady
Metoda naliczania opłaty
Kłobuck


Krzepice


Lipie


Miedźno18,50 zł37,00 złod osoby
Opatów16,00 zł32,00 złod gospodarstwa
Panki16,00 zł30,00 złod osoby
Popów


Przystajń18,00 zł28,00 złod gospodarstwa
Wręczyca Wielka15,00 zł30,00 złod osoby

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.