Close
Czas rozliczyć opłaty z tytułu korzystania ze środowiska

Czas rozliczyć opłaty z tytułu korzystania ze środowiska

Ledwie minął termin na złożenie sprawozdania z wytworzonych odpadów w BDO, a już czas szykować się by rozliczyć opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do ustalenia we własnym zakresie, a następnie wniesienia należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do 31 marca roku bieżącego.

Podmioty korzystające ze środowiska

Podmiotami korzystającymi ze środowiska są:

 1. przedsiębiorcy polscy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców [1]
 2. przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy [2],
 3. osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 4. jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu Prawa przedsiębiorców (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe),
 5. jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną, taką jak drogi, przestrzeń, zieleń miejska, wody itp.
 6. osoby fizyczne korzystające ze środowiska tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
 7. osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej.

Rodzaj korzystania ze środowiska

Opłacie z tytułu korzystania ze środowiska podlega:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:
  • z kotłowni,
  • z procesów technologicznych, np.: malowania, lakierowania, spawania, wędzenia itp.,
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych,
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw),
  • z chowu lub hodowli drobiu
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień,
 • składowanie odpadów.

Postępowanie – krok po kroku

Celem dopełnienia obowiązku sprawozdawczego należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska wykaz, który zawiera informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy. Wykaz można złożyć w formie elektronicznej przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Można także złożyć w tradycyjnej formie papierowej.

Wzór wykazu zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat [3].

Wykaz składa się z czterech części.

 1. Wykaz zawierający informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz o wysokości należnych opłat
 2. Wykaz zawierający informacje i dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji oraz o wysokości należnych opłat
 3. Wykaz zawierający informacje i dane o rodzajach i ilości składowanych odpadów oraz o wysokości należnych opłat
 4. Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Dla większości firm znaczenie będą miały jedynie część pierwsza i czwarta. W części pierwszej przedstawiamy informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, z kolei część czwarta stanowić będzie zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Co to oznacza w praktyce?

Wykaz części pierwszej składa się z pięciu tabel oznaczonych dużą literą alfabetu od A do E.
W tabeli A przedstawiamy charakterystykę źródeł powstawania substancji wprowadzanych do powietrza.
W tabeli B emisję z przeładunku benzyn silnikowych.
W tabeli C mamy wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW.
W tabeli D liczymy emisję z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, a tabela E dotyczy emisji z chowu lub hodowli drobiu.

Sposobów obliczania emisji jest kilka. Emisję można bilansować na podstawie pomiarów, bilansu masy czy wskaźników emisji dla poszczególnych procesów. Jest to wiedza dość szeroka. Zainteresowanych zgłębieniem tajemnic bilansowania emisji odsyłam do portalu wszystkooemisjach.pl oraz kobize.pl. Można tam znaleźć szereg cennych wskazówek jak podejść do tematu bilansowania emisji z różnych procesów technologicznych.

Tak tylko wspomną odnośnie KOBIZE, że od 2020 r. podmiot korzystający ze środowiska wprowadzający gazy lub pyły do powietrza jest zobowiązany, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, do przekazania marszałkowi województwa wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (w 2020 r. dot. opłat za rok 2019). A taki raport pewnie Państwo złożyli zgodnie z ustawowym terminem czyli do końca lutego każdego roku, za rok poprzedni.

Następnie wyznaczone wartości emisji przemnażamy przez odpowiednią stawkę opłaty obowiązującą w okresie, dla którego liczymy opłatę za korzystanie ze środowiska.

Wysokość stawek obowiązujące w danym roku kalendarzowym podawane są w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska. Dla roku 2021 stawki zostały podane w obwieszczeniu z dnia 9 września 2020 roku [4]

Przykład wypełnionego formularza

Ważne

 • Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Obowiązek złożenia rocznego wykazu pozostaje.
 • Jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł nie musisz składać wykazów i informacji.

Warto ponadto wiedzieć, że:

 • Jeśli nie złożyłeś corocznego wykazu, marszałek województwa wyliczy opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 • Jeśli dane w złożonym przez ciebie wykazie budzą zastrzeżenia, to marszałek ustali kwotę opłaty, którą musisz zapłacić w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą ze złożonego przez ciebie wykazu.
 • Twoje zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.
 • Dodatkowo może być na ciebie nałożona administracyjna kara pieniężna za przekroczenie lub naruszenie warunków:
  • korzystania ze środowiska
  • magazynowania odpadów
  • emitowania hałasu do środowiska
 • Jeśli nie posiadasz wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, to zapłacisz dodatkowo opłatę podwyższoną o 500%.

Opłatę za korzystanie ze środowiska wnosimy do …

Opłatę za korzystanie ze środowiska, którą obliczyłeś i podajesz w Wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wpłaca się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Opłaty wnoszone są na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca.

Natomiast opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynikające z eksploatacji niestacjonarnych urządzeń technicznych wpłacić należy na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji firmy.

Konta Urzędów Marszałkowskich, gdzie wnosimy opłatę za korzystanie ze środowiska (zawsze warto zweryfikować)

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  (26 1090 2398 0000 0001 4176 6360 – SANTANDER BANK POLSKA S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskie
  (60 1020 5011 0000 9602 0119 6195 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
  (90 1020 3150 0000 3802 0047 7448 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  (97 1560 0013 2483 0674 1808 0091 – Getin Noble)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  (86 1540 1245 2001 4800 4789 0001 – Bank Ochrony Środowiska)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  (65 1020 2892 0000 5802 0667 3851 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  (49 1240 1037 1111 0000 0692 3855 – PEKAO S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  (16 1160 2202 0000 0000 4089 4067 – Millenium S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  (05 1090 2750 0000 0001 4752 0779 – SANTANDER BANK POLSKA S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  (47 1540 1216 2001 4405 2403 0001 – Bank Ochrony Środowiska S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  (40 1020 1811 0000 0502 0312 4559 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  (38 1240 6292 1111 0010 5063 9022 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • (02 1020 2629 0000 9102 0342 7564 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  (73 1090 2718 0000 0001 4649 6831 – SANTANDER BANK POLSKA S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  (94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  (04 1090 2268 0000 0001 4817 0026 – SANTANDER BANK POLSKA S.A.)

Oczywiście przelew do właściwego Urzędu Marszałkowskiego odpowiednio opisujemy podając NIP/Regon płatnika, rodzaj należności oraz okres należności, którego wpłata dotyczy. Gdyby, ktoś się spóźnił, to proszę pamiętać, że do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).

Przy czym odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł. Zgodnie bowiem z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej to 2,90 zł (nie ulga zmianie w stosunku do 2021 r.).

I to chyba wszystko co ważne w tej kwestii. Zatem do dzieła.

Pomogę

Jeżeli jednak przygotowanie wykazu opłat sprawia Ci trudność chętnie pomogę.


[1] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

[2] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

[4] Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

2 thoughts on “Czas rozliczyć opłaty z tytułu korzystania ze środowiska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.