Close
Statystyka odpadowa wg. danych Eurostatu

Statystyka odpadowa wg. danych Eurostatu

Eurostat jest bogatym źródłem wiedzy statystycznej, w tym również tej odnoszącej się do dziedziny gospodarki odpadami. Wykorzystam dostępne tam dane do przedstawienia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca. Sięgnę zatem do danych zgromadzonych w zakładce Municipal-waste skąd korzystając z tabel ukrytych pod linkiem „Generation and treatment of Municipal waste, by country, year and treatment type, in thousand tonnes, kg per inhabitant” pobiorę dane o ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców w różnych krajach Europy, w tym także dane o ilości odpadów, które poddawane są różnym formom recyklingu (materiałowy, organiczny) oraz odzyskowi energii. Zatem do dzieła. Eurostat pozwala wybrać elementy, które chcemy a następnie zapisać je w dolnym formacie np. jako plik Excel czy plik tekstowy. Skorzystam z zapisu do formatu csv. Mając gotowy plik można go wczytać do środowiska R, a następnie pobrane dane zwizualizować.

library(tidyverse)

dane <- read.csv2("2017.csv", sep=",")
dane <- dane %>% select(GEO,WST_OPER,Value)
colnames(dane) <- c("Kraj","Operacja","Wartosc") 
dane$Wartosc <- as.numeric(as.character(dane$Wartosc))
dane <- dane %>% na.omit()

# przekształcenie do postaci szerokiej i zsumowanie wartości odpadów poddanych odzyskowi energii i recyklingowi
szeroka <- dane %>% spread(key = Operacja, value = Wartosc)
colnames(szeroka) <- c("Kraj","R1","R2","R3","Wytwarzane")
szeroka$Recykling <- rowSums(szeroka[,c(2:4)])
szeroka <- szeroka %>% select("Kraj","Wytwarzane","Recykling")

Można zatem przystąpić do z wizualizowania naszych danych:

szeroka %>% 
 arrange(Wytwarzane) %>% 
 mutate(Kraj = fct_inorder(Kraj)) %>%  
 ggplot() +
 geom_bar(aes(x = Kraj , y = Wytwarzane), fill="orange", stat = "identity") +
 geom_text(aes(x = Kraj , y = Wytwarzane, label = Wytwarzane), size = 3, vjust = 0.25, hjust = 1.2) +
 geom_bar(aes(x = Kraj , y = Recykling), fill="steelblue", stat = "identity") +
 geom_text(aes(x = Kraj , y = Recykling, label = Recykling), size = 3, vjust = 0.25, hjust = 1.2, color = "white") +
 coord_flip() +
 labs(title = "Europe's Municipal Waste Producers - 2017", 
    subtitle = "waste generated and recycled per person (kilograms per year)", x = "", y = "") +
 theme(legend.title = element_blank(),
    legend.position = "none")

Od razu widać, kto jest największym wytwórcą odpadów komunalnych w Europie. Liderem są Duńczycy, którzy w 2017 roku wytworzyli na mieszkańca na rok 781 kg odpadów komunalnych. Średnia unijna dla krajów UE27 wynosi 486 kg. A jak sytuacja wygląda z zagospodarowaniem. Poprzez czy recykling materiałowy bądź organiczny a także spalanie z odzyskiem energii praktycznie wszystkie odpady są zagospodarowywane w Szwajcarii, a także w Szwecji, Danii i Finlandii. W Polsce w 2017 roku 178 kg z wytworzonych 315 kg na mieszkańca na rok odpadów zostało zagospodarowane w jeden z wymienionych sposobów. Jak wygląda rozkład pomiędzy poszczególne kierunki zagospodarowania przedstawia poniższy wykres.

Przyznam, że już nie mogę się doczekać na dane za 2018 rok (listopad 2019). W szczególności ciekawi mniej jak wyglądać będą statystyki dotyczące recyklingu, gdyż jak pamiętamy w 2018 Chiny powiedziały dość i postanowiły nie przyjmować „surowców” z Europy. Może być ciekawie 🙂

Dodatkowe materiały

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.