Close
Sprawozdanie BDO w firmie remontowo-budowlanej

Sprawozdanie BDO w firmie remontowo-budowlanej

Miejsce wytwarzania odpadów wiąże się z miejscem prowadzenia działalności. Nie inaczej jest w firmie remontowo-budowlanej, z tą tylko różnicą że zazwyczaj firma taka ma swoją siedzibę w jednej lokalizacji, a działalność prowadzi na terenie całej Polski.

Przyjmiemy także, że firma jest „wytwórcą odpadów”, choć tak nie musi być. Na mocy ustawy o odpadach (ustawa – Dz.U.20013.21, art. 3 ust. 1  pkt 32) firma świadcząca usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów może podpisać umowę z Inwestorem, w której określi się, że to Inwestor jest wytwórcą odpadu i wówczas on ponosi odpowiedzialność za wytworzone odpady. I ta cała reszta tekstu odnosi się wówczas do Inwestora, a nie Wykonawcy 😉 .

Rodzaje odpadów w firmie remontowo-budowlanej

Prowadząc działalność w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów wytwarzane są odpady należące do grupy odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach (ustawa – Dz.U.20013.21, art. 3 ust. 1 pkt 6a) rozumie się przez to odpady powstałe podczas robót budowlanych. Odpady z rodzaju odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie są zaliczane do grupy odpadów komunalnych.

W katalogu odpadów (rozporządzenie – Dz.U.2020.10) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) klasyfikuje się w grupie 17-tej. W tej grupie jest dość sporo różnych rodzajów odpadów, także zachęcam by tam koniecznie zajrzeć celem odpowiedniego przypisania kodu dla określonego rodzaju wytwarzanego odpadu.

Ewidencja odpadów

A zachęcam także po to, by na bieżąco, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o odpadach, prowadzić ilościową i jakościową ewidencję zgodnie właśnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu. Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym zagrożone jest administracyjną karą pieniężną.

Obecnie ewidencję odpadów prowadzi się tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO (Baza Danych o Odpadach). Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów ma obowiązek rejestracji w BDO. Firma prowadząca działalność w sektorze remontowo-budowalnym ma zazwyczaj taki obowiązek. Dlaczego zazwyczaj? Dlatego, że na mocy rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r określono rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a więc także rejestracji w BDO (rozporządzenie –  Dz.U.2019.2531). Będzie to dotyczyło zwykle małych firm. W przypadku dużych obowiązek prowadzenia ewidencji będzie występował.

Obowiązek ten polega na prowadzeniu w systemie BDO kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów. Ale kart ewidencji nie musi prowadzić między innymi ten, co wytwarza w danym roku mniej niż 100 kg (0,1 Mg) odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w ilości mniejszej niż 5 ton (5 Mg).

Mimo to uważam, że prowadzenie kart ewidencji jest przydatne, i zdecydowanie pomaga przy spełnieniu corocznego obowiązku jakim jest złożenie sprawozdania z wytworzonych odpadów. Takie sprawozdanie należy złożyć do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do właściwego marszałka województwa na terenie którego odpady zostały wytworzone.

I tu właśnie pojawia się pytanie jak należy złożyć takie sprawozdanie, kiedy siedzibę ma się w jednym województwie, a prace remontowo-budowalne prowadzi na terenie całej Polski, czyli w różnych województwach. Przyjrzymy się temu zagadnieniu.

Sprawozdanie BDO z wytwarzanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Aby sporządzić nowe sprawozdanie BDO w firmie remontowo-budowlanej, należy zalogować się do systemu BDO (https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/). Sprawozdanie może przygotować zarówno użytkownik główny jak i użytkownik podrzędny. Różnica jest taka, że tylko użytkownik główny, gotowe w systemie BDO, sprawozdanie może złożyć do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli zatem prowadzimy działalność w więcej niż jednym województwie to jesteśmy zobowiązani by złożyć sprawozdanie dla każdego województwa oddzielne. Jak to zrobić?

Sprawozdanie BDO - Menu

Po zalogowaniu do systemu BDO przypisujemy podmiot oraz miejsce prowadzenia działalności, a następnie z bocznego menu pokazanego obok rozwijamy menu SPRAWOZDAWCZOŚĆ i wybieramy „Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami”.

Następnie w części środkowej ekranu wybieramy zielony przycisk „NOWE SPRAWOZDANIE”

Sprawozdanie BDO z wytwarzanych odpadów firmy remontowo-budowlanej. Dodaj nowe sprawozdanie w BDO

W tym momencie przejdziemy do ekranu tworzenia nowego sprawozdania, gdzie wybieramy okres sprawozdawczy (czyli rok poprzedni w stosunku do obecnego) oraz wybieramy adresata sprawozdania (właściwy Urząd Marszałkowski) ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami.

Sprawozdanie BDO z wytwarzanych odpadów firmy remontowo-budowlanej. Wyszukaj urząd marszałkowski

Przy przejściu do pola adresata zostanie wyświetlone okno dialogowe „WYSZUKAJ ADRESATA”. Tutaj możemy wpisać trzy pierwsze litery. Osobiście zazwyczaj wpisuje słowo „urz” by wyświetlić na liście wszystkie Urzędy Marszałkowskie i odszukać ten właściwy, do którego kieruję sprawozdanie.

Sprawozdanie BDO z wytwarzanych odpadów firmy remontowo-budowlanej. Wyszukaj urząd marszałkowski

Klikając na nazwę Urzędu Marszałkowskiego wybieramy go i wracamy do naszego poprzedniego okna. Trzeba tu jeszcze wpisać służbowy email podmiotu i wybrać zielony przycisk ZAPISZ. W tym momencie generowany jest formularz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, gdzie w górnej części mamy już identyfikacje podmiotu.

Sprawozdanie BDO z wytwarzanych odpadów firmy remontowo-budowlanej

Teraz należy wypełnić odpowiednie tabele w określonych działach.

Dla podmiotu, który jedynie wytwarza odpady, a więc większość firm remontowo-budowalnych, wypełnia się tylko dwa działy – Dział I (pierwszy) oraz Dział XI (jedenasty). Dział pierwszy stanowi dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego danych. Spod przycisku OPCJE wybieramy polecenie Dodaj.

Dział I sprawozdania o wytwarzanych odpadach

Uruchomione zostaje okno, gdzie dodajemy przynajmniej jedno miejsce prowadzenia działalności. Zazwyczaj w systemie BDO określono jest ono jako siedziba. Stąd tez po wybraniu zielonej przycisku „Dodaj miejsce prowadzenia działalności” zostaje uruchomione okno do uzupełnienia danych o miejscu prowadzenia działalności. Można je szybko wyszukać klikając w pole „Nazwa miejsca prowadzenia działalności”. W tym momencie wyskoczy okno dialogowe z możliwością wyszukania zarejestrowanych miejsc prowadzenia działalności. Podajemy trzy pierwsze litery nazwy miejsca prowadzenia działalności (w większości przypadków można podejrzeć nazwę jaka została nadana w górnej części okno systemu BDO). System ją wyszukuje. Po zatwierdzeniu wracamy do okna, gdzie musimy podać jeszcze datę rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami, rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD oraz określić sposób gospodarowania odpadami. Dla jedynie wytwarzających odpady zaznaczamy opcję „Wytwarzanie” i zapisujemy wybierając przycisk Zapisz.

Sposoby gospodarowania odpadami

Spowoduje to powrót do okna z Listą miejsc prowadzenia działalności. Należy tu mieć na uwadze, ze wybór miejsc prowadzenia działalności nie jest ograniczony wyłącznie do miejsc znajdujących się na terenie danego województwa zgodnie z wyborem właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Po wpisaniu wszystkich miejsc prowadzenia działalności wybieramy przycisk Cofnij i przechodzimy do Działu XI (jedenastego), gdzie wybieramy opcje Dodaj.

Dział XI sprawozdania o wytwarzanych odpadach

Naszym zadaniem będzie teraz wypełnienie tabeli stanowiącej informację o wytworzonych odpadach, którą wypełnia się oddzielnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności, czyli spośród miejsc dodanych w dziale I naszego sprawozdania.

Infromacja o wytworzonych odpadach

Wybieramy zatem przycisk „Dodaj miejsce”. Uaktywnia się okno z informacją o wytworzonych odpadach gdzie podajemy nazwę miejsca prowadzenia działalności oraz co istotne w firmie remontowo-budowlanej zaznaczamy opcję oznaczającą działalność w zakresie usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach. Uaktywnia się tym samym pole „Nazwa gminy na terenie, którym wytwarzane są odpady”. Tutaj jesteśmy zobowiązani podać nazwę gminy, na terenie której wytwarzane są odpady. Możemy ją łatwo wyszukać dzięki wyszukiwarce po wpisaniu trzech pierwszych znaków. Następnie wprowadzone dane zapisujemy wybierając przycisk Zapisz.

Powtarzamy to dla każdej gminy, na terenie której firma świadczyła usługi i wytworzyła odpady w obrębie danego województwa, bowiem jak pamiętamy sprawozdanie składa się do marszałka właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

Odpady poza instalacją

Gdy dodamy już wszystkie miejsca, w których podmiot wytwarza odpady, należy dla każdego z nich przypisać odpowiednio rodzaje oraz masę wytworzonych odpadów. A to już jest dość proste, wiec nie będę szczegółowo opisywał. Podpowiem tylko, ze w większość przypadków mamy do czynienia z odpadami wytworzonymi poza instalacją.

Mam nadzieję, ze pomogłem.

Linki

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

3 thoughts on “Sprawozdanie BDO w firmie remontowo-budowlanej

 1. Dzień dobry,
  Jeśli firma budowlana ma siedzibę w mieście X, ale wykonuje roboty budowlane na terenie kraju , to powinna mieć w systemie BDO wprowadzone te wszystkie miejsca jako miejsca prowadzenia działalności ??

  Czy generując KPO dla odpadów wytworzonych poza miejscowością X, również najpierw wprowadzamy nowe miejsce prowadzenia działalności i z tego poziomu wystawiamy KPO?

  1. Możliwości są dwie:

   – w ramach pierwszej: zakłada się w BDO oddzielne miejsce prowadzenia działalności (MDP) dla każdego miejsca prowadzenia prac budowlanych i dla każdego z nich prowadzimy oddzielną ewidencję odpadów.

   Sposób ten z punktu widzenia zarządzania administracyjnego jest zalecany z uwagi na przejrzystość, łatwość wystawienia kart przekazania odpadu czy następnie w procesie składania rocznego sprawozdania z wytwarzanych odpadów. Uwaga jest tylko taka, ze za każdym razem tworzenia lub zamykania danego miejsca prowadzenia działalności należy wysłać do odpowiedniego marszałka województwa (ze względu na podległy obszar) wnioski aktualizacyjne dotyczące miejsca prowadzenia działalności.

   – w ramach drugiej: prowadzimy ewidencję w BDO przez centralne miejsce prowadzenia działalności, np siedziba podmiotu.

   Sposób polega na tym, że mamy jedną zbiorczą ewidencję dla wszystkich miejsc, w których świadczone są usługi gdzie wytwarzane są odpady budowlane. Wówczas jednak mamy dodatkowy obowiązek określenia gminy, gdzie dane odpady zostały wytworzone. Robimy to na karcie przekazania odpadu i ewidencji (KPO i KEO). Różnica do wariantu pierwszego to, że w tym przypadku nie musimy składać wniosków aktualizacyjnych do odpowiedniego marszałka województwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.